INFORMATIEPAGINA
Druk op Ctrl+P om deze af te drukken
J.A.M. Vos
burgemeester

bestuurlijke organisatie en coördinatie
dualisering
intergemeentelijke samenwerking
openbare orde en veiligheid
toezicht openbare ruimte
jumelage
communicatie
algemene juridische zaken
personeel en organisatie
publieksdienst
interne zaken
 
H.L.A Nota
wethouder

ruimtelijke ordening
eigendommen en vastgoed
volkshuisvesting
bouwzaken
onderwijs
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
 
A.J.M. Biemans
wethouder

middelen/financiën/rekenkamer
informatie en automatisering
beheer openbare ruimte (wegbeheer, parkeren, riolering, plantsoenen, begraafplaatsen)
sport
verkeer en vervoer
 
F.P.R.J.F Loon, van
wethouder

natuur en landschap
samenlevingsopbouw
wijk- en dorpsraden
ouderen
minderheden/ontwikkelingssamenwerking
sociale zaken
maatschappelijke dienstverlening
gehandicapten
recreatie en toerisme
project AZC

M.C. Bakermans
wethouder

economische zaken
project Centrum-West
milieu
werkgelegenheid/arbeidsmarktbeleid
cultuur
jeugd
volksgezondheid
Burgemeester en wethouders